EU-rapport om e-fakturor

Införande av e-faktura bidrar till det långsiktiga målet att minska administrationen för företag och organisationer samt till minskad belastning på miljön, fastslår EU-kommissionens expertgrupp. Det är därför angeläget att främja användningen av elektronisk fakturering.

Den 30 november lämnade EU Expert Group on e-invoicing sin slutrapport till generaldirektoraten för Näringsliv respektive Inre marknaden och tjänster. I rapporten definieras ett framtida ramverk för e-faktura i Europa, European Electronic Invoice Framework
(EEIF).

Huvudkomponenterna i ramverket är:

  • affärskrav avseende e-faktura
  • legala krav
  • riktlinjer och rekommendationer avseende interoperabilitet, det vill säga möjligheten för olika e-fakturasystem att kommunicera
  • rekommendationer avseende standarder och fakturainnehåll
  • förslag till organisation för genomförande av ramverket

Expertgruppen gör i rapporten en distinktion mellan utväxling av strukturerad och icke strukturerad elektronisk fakturainformation. Strukturerad information kan hanteras automatiskt av köpares, säljares och tjänsteleverantörers IT-system.

Icke strukturerad information som bilder och PDFbilagor är enligt expertgruppen inte att betrakta som e-faktura då informationen inte kan hanteras med samma automatik.

Likabehandling 
I avsnittet om legala krav står det om ledstjärnan ”equal treatment”, det vill säga kravet på att e-faktura och pappersfaktura behandlas likvärdigt i legalt hänseende. Rapporten förespråkar också att teknikneutralitet ska råda avseende krav på elektronisk fakturering.

Expertgruppen rekommenderar starkt att förslaget till nytt fakturadirektiv, COM(2009) 21 final, implementeras.

Uppförandekod
Två centrala delar i uppförandekoden, som även den beskrivs i avsnittet om legala krav, är ”internal business control” och ”audit-ability”. Dessa lägger särskild vikt vid företag och organisationers interna kontrollprocesser som metod för att garantera affärstransaktioners tillförlitlighet, så att de uppfyller legala krav avseende revision och redovisning.

Uppförandekoden föreslås bilda stommen i en rekommendation från kommissionen (European Electronic Invoice Recommendation, EEIR).

Standard
Expertgruppen betonar att acceptans av en globalt accepterad och branschöverskridande standard skulle främja användningen av elektronisk fakturering. I rapporten rekommenderas därför att marknadens parter etablerar stöd för FN:s fakturastandard, CEFACT Cross Industry Invoice v.2, och att implementeringsanvisningar tas fram av den europeiska standardiseringskommittén, CEN.

Organisation
Expertgruppen rekommenderar att en organisation inrättas, som ska arbeta med att implementera ramverket:

  • nationella e-fakturaorgan föreslås koordinera arbetet i respektive land
  • ett pan-europeiskt forum föreslås övervaka och främja införandet av ramverket

Kommissionen har bjudit in intressenter att lämna sina kommentarer på slutrapporten senast 26 februari 2010. Mer utförlig information finns i decembernumret av EU-Nytt här på Bankföreningens hemsida.

Publicerad den 21 december 2009

Källa Bankföreningen (http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/6FB5A7893C9BA23CC125769300593F36?open)