”Staten och kapitalet bör skapa nya fonder”

Kapital, fack och tillväxtmyndigheter: Politikerna i regering och riksdag måste engagera sig och delta i skapandet av nya riskkapitalfonder.

Basen för Sveriges välfärd är konkurrenskraftiga och innovativa företag. Med rätta är vi stolta över våra högproduktiva storföretag som sysselsätter många. Men de flesta nya arbetstillfällena skapas i små och medelstora företag. Frågan är hur vi kan stimulera dessa att växa, så att vi får fler innovativa företag som skapar nya jobb med hög lönebetalningsförmåga. Detta är en av frågorna inom projektet Innovation för tillväxt som leds av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Syftet är att genom förslag från flera arbetsgrupper och i dialog med politiker och näringsliv lägga grunden för en innovationsstrategi för Sverige.

Utgångspunkten för vårt förslag är att företag som vill växa behöver kompetent kapital för att lyckas. Med kompetent kapital menar vi investerare som, förutom att bidra med direkt kapital, är aktiva i företagets utveckling genom att exempelvis bidra med erfarenhet, kunskap, råd, ledarskap, nätverk samt genom att ställa krav och på andra sätt ”coacha” ledningen.

Annons:

För företag i de allra tidigaste skedena finns vissa möjligheter att få stöd och kapital genom Vinnova, Almi, Innovationsbron, olika företagsinkubatorer och inte minst nätverk av affärsänglar. Dessa aktörer gör många värdefulla insatser som kan utvecklas ytterligare. Många debattörer har också fört fram väsentliga förslag som utgår från vikten av att öka de individuella incitamenten för att stimulera till investeringar i tidiga skeden.

Men alltjämt tycker hälften av svenskarna i dag att det största hindret mot ökad tillväxt för svenska företag är brist på kapital (49 procent, enligt en Sifoundersökning beställd av Innovation för tillväxt). Och det är viktigt att konstatera att ett innovativt tillväxtföretag upplever en fas i sin utveckling där behovet av kapital är så stort att tillgängliga privata investerare inte kan fylla det. Vi talar om investeringsbehov på minst 3–50 miljoner kronor under 5–8 år per företag för att bland annat täcka ett underskott. Under denna fas behöver också företaget managementstöd inom områden där de egna resurserna är otillräckliga. Internationell erfarenhet visar att väl fungerande venture capital-fonder (riskkapital för tillväxtbolag) kan fylla båda dessa behov.

De svenska venture capital-fondernas prestationer under de senaste tio åren har varit blandade. Många som startades under it-boomen saknade tillräcklig kompetens och uthållighet och är inte längre aktiva. Under de senaste åren har ytterst få nya sådana fonder satts upp. Venture capital-marknaden i Sverige behöver därför en kraftig injektion genom att i första hand internationellt institutionellt kapital med sin kompetens engagerar sig i Sverige.

Därför föreslår vi att staten under en begränsad tidsperiod engagerar sig i en ny typ av fonder som framgångsrikt införts i andra länder, till exempel Israel. Dessa fonder bygger på ett samarbete mellan å ena sidan ett nationellt och internationellt institutionellt kapital som söker god avkastning i svenskbaserade fonder och å andra sidan staten som vill bidra tilltillväxten av innovativa tillväxtföretag med stor förmåga att skapa nya jobb.

För att starta en fond krävs att ett management team arbetar fram en inriktning på den, genom en noggrann kartläggning av ett betydande antal svenska företag med tillväxtpotential. Nästa steg är att ett antal (förslag: minst tre) institutionella placerare utfäster sig att investera i fonden. Med hjälp av sin väl beprövade metodik kommer dessa att mycket noga utvärdera managementteamets kompetens och förslag till inriktning av fonden.

Först när de institutionella placerarna sagt ja engagerar sig staten och går in med en lika stor summa i den aktuella fonden. Staten ska också ges möjlighet att investera en andra gång i en framgångsrik fond. För att öka incitamenten för det institutionella kapitalet och de bästa managementteamen begränsar staten sitt avkastningskrav.
För att komma ifråga måste en fonds inriktning stämma med statens angivna förutsättningar:

• investeringsteamet ska vara baserat i Sverige,

• fonden ska investera i innovativa företag i Sverige med stor tillväxtpotential, och

• det ska finnas möjlighet till den höga avkastning och risknivå som utmärker venture capital-fonder av hög kvalitet.

Staten bör undvika att föreskriva bestämda branschinriktningar då dessa naturligt prövas av de institutionella placerarna.

Staten är en katalysator för det nya fondsystemet genom att utfästa sig att satsa maximalt 5 miljarder kronor under fyra år i ett antal fonder. Statens investering blir omkring 0,5 miljarder per fond. Finansieringen kräver en omfördelning av en mindre del av de miljarder som årligen satsas på att stimulera tillväxtföretag.

Erfarenheten visar att en venture capital-fond bidrar till investeringar i fondens portföljbolag från andra aktörer än de ursprungliga. Vi kan därför räkna med att statens satsning på 5 miljarder i de aktuella fonderna leder till ytterligare investeringar på minst det dubbla!

Vårt förslag tillsammans med en rad andra från IVA-projektet Innovation för tillväxt (www.innovationfortillvaxt) är grunden för en innovationsstrategi för Sverige. Under de närmaste ett och ett halvt åren kommer vi att föra en omfattande dialog kring olika förslag. Dessa har en sak gemensamt; att bidra till tillväxt, nya jobb och välfärd. Precis som detta förslag är många lätta och snabba att genomföra. Nu ligger bollen hos politikerna i regering och riksdag!

MARCUS WALLENBERG
ordförande för SEB, ordförande för styrgruppen för projektet Innovation för tillväxt.

CHARLOTTE BROGREN
generaldirektör för Vinnova, styrgruppsmedlem Innovation för tillväxt.

JOHAN HERNMARCK
ordförande för Provider Ventures, ordförande i arbetsgruppen Kompetent kapital i tidiga skeden, Innovation för tillväxt.

CHRISTINA LUGNET
generaldirektör för Tillväxtverket, styrgruppsmedlem Innovation för tillväxt.

STEFAN LÖFVEN
ordförande för IF Metall, styrgruppsmedlem Innovation för tillväxt.

BJÖRN O NILSSON
vd för IVA, styrgruppsmedlem Innovation för tillväxt.

(Källa DN 2010-04-04) http://www.dn.se/debatt/staten-och-kapitalet-bor-skapa-nya-fonder-1.1072261