Fel tänkt om e-legitimation

Förslaget om nya e-legitimationer har så stora brister att det helt bör göras om. Det är en grundläggande princip att dessa integritetskänsliga certifikat inte är en uppgift för marknadens aktörer, skriver Håkan Sörman, vd för Sveriges kommuner och landsting.

Utredningen om e-legitimation lämnade vid årsskiftet ett förslag på hur vår elektroniska legitimation, de vi använder när vi identifierar oss på webben, ska utvecklas. Förslaget duger inte och bör föras ur diskussionen. Gör om – gör rätt.

Behovet att kunna identifiera sig på internet ökar och dagens lösningar är inte hållbara. Därför såg vi med tillförsikt fram emot vad utredningen om en svensk e-legitimation skulle komma fram till, en lösning som enligt direktivet skulle leda till att ett e-leg skulle räcka för alla myndighetskontakter, förutsättningarna skulle öka för framtagandet av nya e-tjänster och kostnaderna skulle minska. När nu förslaget väl är framme är det en dyster läsning. På punkt efter punkt ställer vi oss frågande, förslaget har så stora brister att vi inte ser någon annan utväg än att börja om från början.

När vi talar om e-legitimation är det inte något plastkort eller någon liten dosa det är frågan om utan våra unika elektroniska personnummer, att jämföra med personbevis.

Utredningen föreslår att framtagandet av elektroniska bevis för identitet (certifikat) även fortsättningsvis ska skötas av privata aktörer, alltså inte av Skatteverket eller polisen som man skulle kunna tro.

För oss är det en grundläggande princip; att utfärdandet av certifikat inte bör vara en uppgift för marknadens aktörer.

En privat aktör ska inte hantera så integritetskänsliga uppgifter som medborgarnas identifikation. Därför bör staten ta fram certifikaten som sedan banker och andra privata aktörer kan placera på plastkort, dosor eller annat som då fungerar som e-legitimationer. En privat aktör kan besluta sig för att sluta ge ut certifikat, gå i konkurs eller säljas. Med statliga certifikat blir lösningen robust och långsiktigt hållbar.

Det är inte så att vi genomgående säger nej till marknadslösningar. Tvärtom har vi varit positivt inställda till både fritt vårdval och den nya kollektivtrafiklagen som båda öppnar upp för marknadens aktörer. Men i det här fallet är en marknadslösning inte lämplig.

Lösningen uppfyller inte heller de säkerhetskrav som ställs på integritetsskydd inom till exempel vården. Med utredningens förslag är ett tänkbart scenario att det byggs upp parallella system för olika verksamheter. Då faller tanken på svensk e-legitimation. Du blir tvungen att använda ett e-leg om du ska göra bankärenden, en annan när du ska kontakta din doktor och en tredje när du ska signera din deklaration på nätet. Förutom att det skulle bli krångligt för medborgarna, skulle det innebära ett enormt resursslöseri.

Ytterligare problem som vi ser med förslaget är att själva affärsmodellen som ligger till grund för hur systemet ska finansieras helt bygger på en förlegad bild av hur behoven av e-leg ser ut. Behoven varierar och frågan är om modellen juridiskt klarar av till exempel valfrihetssystem. Att affärsmodellen komplicerar rent tekniskt och gör e-leg-systemet dyrare än det behöver vara råder ingen tvekan om – det vet vi.

Kommuner och landsting står för 80 procent av kontakterna med medborgarna. Att hitta en lösning som passar kommuner och landsting borde med andra ord vara högsta prioritet. Kommuner och landsting har redan gjort stora investeringar i system för e-legitimation och vi har hela tiden utgått från att dessa ska ligga till grund för en framtida lösning. Men nu visar det sig att utredningen inte har förmått att ta hänsyn till dessa investeringar som därför riskerar att gå om intet. Ett stort slöseri med samhällets resurser som vi ställer oss mycket kritiska till.

Slutligen är det en mycket tekniskt krånglig lösning som utredningen presenterat, framtagen av it-konsulter utan förståelse för kommuners och landstings verksamheter. Den föreslagna modellen är krånglig och ogenomtränglig ur både tekniskt och juridiskt perspektiv och kräver att man har it-utbildning för att kunna förstå och ta ställning till. Är det därför frågan inte debatteras?

Vi vet att det är många som är kritiska till utredningens förslag. Faktum är att få, om ens någon, tycker att det är en bra lösning. Vi tycker att regeringen snarast ska tillsätta en ny utredning med uppdrag att ta fram ett e-leg med ett statligt certifikat som utgår från verksamheternas behov som de ser ut nu och i framtiden.

HÅKAN SÖRMAN

vd Sveriges kommuner och landsting

(Källa: Svenska Dagbladet: 2011-02-25 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fel-tankt-om-e-legitimation_5967873.svd)