Uppblåst statistik om överprövningar

Antalet överprövningar är inte på långa vägar så många som officiell statistik kan ge sken av. Konkurrensverket redovisar 3 154 överprövningsmål under 2010. I verkligheten är antalet överprövade upphandlingar mycket lägre: 830.

Enligt en rapport (pdf) från Konkurrensverkets avgjordes under fjolåret 3 154 mål om överprövning av offentlig upphandling i förvaltningsdomstol. Siffran sätts ofta i relation till antalet genomförda upphandlingar och används flitigt i debatten.

Enligt Dan Frödén, anbudsstrateg på Tenders, är siffran klart överdriven:

– Det är allvarligt att denna uppblåsta siffra figurerar i debatten.

Tenders har gett Visma Opic i uppdrag att ta reda på hur många upphandlingar som faktiskt överprövades under 2010. Svaret blev 830 stycken.

– Fakta är grunden till korrekta beslut, säger Dan Frödén som oroas över ropen på att montera ner möjligheten till överprövning genom exempelvis avgifter.

För år 2010 redovisar Visma Opic totalt 2 685 målnummer. Att detta antal är så mycket större än de 830 överprövningar som faktiskt gjordes beror på hur landets förvaltningsdomstolar registrerar ärendena.

Om en samordnad upphandling överprövas av tio leverantörer får de vart sitt målnummer – trots att ärendet i praktiken handläggs som ett enda mål, och gäller en och samma upphandling. Detsamma med upphandlingar vari flera upphandlande myndigheter eller enheter ingår. Vid överprövning registreras dessa med ett mål för varje upphandlande myndighet, trots att det är en enda upphandling som har överklagats

I Visma Opics siffror saknas överprövningar av förment otillåtna direktupphandlingar samt överprövningar av avropsbeslut vid förnyad konkurrensutsättning. Enligt Dan Frödén handlar det om som mest ett hundratal fall.

Sveriges ”många” överprövningar jämförs ofta med Danmark där situationen beskrivs som bättre. Av 2 239 upphandlingar som annonserats ut i broderlandet hamnade 117 stycken i den danska motsvarigheten till förvaltningsdomstolen. Det motsvarar 5,2 procent.

I Sverige annonserades 18 505 upphandlingar. Utsorterat på samma sätt som i Danmark handlar det om 5 029 stycken. De 830 som överprövades motsvarar 4,5 procent.

– Procentuellt sett är det alltså inte fler upphandlingar som överprövas i Sverige än det är i Danmark. Det stämmer till eftertanke!

Annette Eriksson hör till författarna av Konkurrensverkets rapport. Hon tycker att man i den tydligt poängterar att antalet mål i domstolarna inte är detsamma som antalet överprövade upphandlingar.

– Vi har inte analyserat materialet utan redovisar bara statistik från Domstolsverket, säger hon och berättar att en sådan analys kan komma framöver.

Dan Frödén hoppas att felanvänd statistik inte ska medverka till att ytterligare försämra rättssäkerheten på upphandlingsområdet. Redan idag är situationen allvarlig:

– Liknande överprövningar bedöms olika i såväl förvaltningsdomstol som i kammarrätt. Behovet av vägledande och framför allt prejudicerande domar är stort.

(Källa: Upphandling24 IDG 2011-04-05 - http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.377992/uppblast-statistik-om-overprovningar)